Wiemy,że to idiotyczne,ale musimy poinformować o cookies. Uważaj na nie,są wszędzie.Przeglądając ten serwis wyrażasz zgodę na ich działanie.Więcej informacji znajdziesz  tutaj......( jeżeli masz na to czas)
                   
zamknij

Polityka prywatności serwisu www.eko-rajstopy.pl

§ 1

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług świadczonych przez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

KAMELIA s.c. A.Śniezewska W.Śniezewski z siedzibą w 93-237 Łódź ul.Śląska 152 NIP 9820181637 REGON471594664

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis eko-rajstopy.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

§ 2

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest jest firma KAMELIA s.c.

 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.

 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

UZUPEŁNIENIE

 • Administrator Danych Osobowych.

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest firma

   KAMELIA s.c.Aśnieżewska W.Śnieżewski ul.Śląska 152  93-237 Łódź

   Dane kontaktoweAdministratora:

   Adres:

   KAMELIA  93-237 Łódź    ul.Śląska 152

   Email:

   sklep@eko-rajstopy.pl

 • Inspektor Ochrony Danych.

  1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (Pani Aleksandra Śniezewska), z którym możesz skontaktować się w formie elektronicznej wysyłając wiadomość na adres email sklep@eko-rajstopy.pl

 • Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.

  KAMELIA przetwarza Twoje dane osobowe przede wszystkim w celach związanych z zawarciem, a następnie wykonywaniem, w tym rozpatrywaniem reklamacji, rozwiązaniem i rozliczeniem Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, to jest w celach związanych ze świadczeniem przez KAMELIA na rzecz Klienta usług objętych umową. Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy KAMELIA, a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z celami o których mowa w zdaniu pierwszym.

  KAMELIA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych danych jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług , której stroną jesteś, a także do podjęcia działań na związanych z jej zawarciem - przed zawarciem Umowy.

KAMELIA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia1, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

KAMELIA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), d) i f) Rozporządzenia, to jest z uwagi na to, że przetwarzanie tych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

KAMELIA przetwarza Twoje dane osobowe w celach informacyjnych, zwłaszcza marketingu usług własnych . Powyższe obejmuje także przetwarzanie danych osobowych związanych z komunikacją pomiędzy KAMELIA a Tobą w zakresie w jakim wiąże się to z tymi celami informacyjnymi, w tym marketingowymi, o których mowa w zdaniu pierwszym.

KAMELIA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, a także może je przetwarzać na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia).

KAMELIA przetwarza Twoje dane osobowe w innych, prawem dopuszczalnych, celach bezpośrednio lub pośrednio związanych z celami o których mowa w ust. 1-4, w szczególności w celach archiwalnych i statystycznych, w celach związanych z audytami, kontrolą zarządczą, lub w celach związanych z doradztwem.

KAMELIA przetwarza te dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, to jest w celu realizacji prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

 • Kategorie danych osobowych które są przetwarzane.

 1. KAMELIA przetwarza przede wszystkim dane osobowe niezbędne do dostarczenia zakupionych przez Klienta towarów na wskazany przez niego adres oraz dane konieczne do wystawienia faktury VAT.

W celach związanych z komunikacją KAMELIA przede wszystkim przetwarza imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy zamieszkania, adresy działalności, adresy korespondencyjne oraz adresy email.

 • Informacje o kategoriach odbiorców danych.

 1. Przed odbiorcę danych rozumiem się osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu KAMELIA ujawnia Twoje dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Przy czym organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców.

W związku z powyższym KAMELIA informuje o następujących kategoriach odbiorców:

  1. Dostawcy usług płatniczych, w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w związku ze świadczeniem usług płatniczych, oraz w zakresie w jakim dane muszą być im przekazywane w celach o których mowa w punkcie III.3 i III.4, a także w innych przypadkach gdy podmioty te uprawnione są do uzyskania od KAMELIA informacji, w tym informacji zawierających dane osobowe; w szczególności obejmuje to banki i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe, instytucje pieniądza elektronicznego, instytucje płatnicze, operatorów kart kredytowych, płatniczych, wirtualnych;

   2.Podmioty świadczące kurierskie oraz pocztowe związane z działalnością KAMELIA

3 Podmioty świadczące usługi informatyczne związane z działalnością KAMELIA, w tym usługi hostingowe;

4 Inne niż wskazane powyżej podmioty, które na podstawie przepisów prawa uprawnione są do uzyskiwania od KAMELIA informacji związanych z działalnością KAMELIA, które to informacje mogą obejmować Twoje dane osobowe.

 • Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. KAMELIA nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego (to jest Państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), ani do organizacji międzynarodowej.

 • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane lub kryteria ustalania tego okresu.

  1. Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy, a po jej zakończeniu możesz zażądać ich usunięcia lub samodzielnie usunąć je po zalogowania do swojego konta klienta.

 • Informacja dotycząca obligatoryjności lub fakultatywności podania danych osobowych.

 1. Podanie danych o jest wymogiem umownym, niezbędnym do wykonania przez KAMELIA zawartej z Tobą umowy. Wobec czego w razie ich nie podania, KAMELIA nie zawrze z Tobą Umowy.

Informacje o Twoich prawach.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu.

 2. Masz prawo do żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, w szczególności dlatego że zostały zebrane z błędami lub dlatego, że po zebraniu uległy zmianie. Powyższe prawo obejmuje również uzupełnienie brakujących danych.

 3. Masz prawo do żądania od Administratora usunięcia swoich danych osobowych, z tym zastrzeżeniem, że z prawa tego możesz korzystać w przypadkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

  1. Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, w szczególności jeśli upłynął już okres w którym Administrator planował lub był obowiązany przetwarzać Twoje dane;

  2. cofnąłeś zgodę , na której opiera się przetwarzanie danych, o ile administrator nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  3. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;

  4. jeśli Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  5. jeśli Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

KAMELIA może odmówić uwzględnienia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych o którym mowa powyżej, w przypadkach przewidzianych prawem, w szczególności gdy dalsze przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 1. Masz prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, na warunkach określonych w Rozporządzeniu, to jest gdy:

  1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  3. Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

 2. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – przetwarzaniu swoich danych opartemu na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) Rozporządzenia w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

  W przypadku Administratora powyższe prawo do wniesienia sprzeciwu odnosi się do danych osobowych przetwarzanych w celach o których mowa w punktach III.2, III.3, III.5 i III.6.

  W przypadku wniesienia tego sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W szczególności dalsze przetwarzanie danych osobowych pomimo sprzeciwu, może wynikać z celów o których mowa w punkcie III.2 i III.3.

 3. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora swoich danych zgodnie z art. 21 ust. 2 Rozporządzenia, to jest sprzeciwić się wobec przetwarzania Twoich danych na potrzeby takiego marketingu bezpośredniego, w tym profilowania , w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

  W przypadku wykonania tego prawa, Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych do celów takiego marketingu bezpośredniego.

 4. Masz prawo do przenoszenia danych. W związku z tym masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, oraz masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

  Prawo to przysługuje Ci jednak tylko w zakresie danych osobowych które przetwarzane są na podstawie Twojej zgody lub na podstawie Umowy (to jest w przypadkach o których mowa w punktach III.5 i III.1), oraz w zakresie danych których przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany (przy czym zgodnie z punktem X. na razie PayPro nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany).

  Wykonując to prawo możesz również żądać, by Twoje dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 5. Masz prawo do cofnięcia zgody o której mowa w punkcie III.5, w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać Twoje dane osobowe, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli Twoje dane osobowe przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.

 6. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a więc do jednego z organów ustanowionych przez poszczególne państwa członkowskie Unii, których zadaniem jest monitorowanie stosowania Rozporządzenia.

  Organem nadzorczym właściwym dla terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 1. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Przetwarzanie danych w innym celu niż cel w którym zostały zebrane

 1. Z zastrzeżeniem punktu III.6, KAMELIA nie planuje dalej przetwarzać Twoich danych osobowym w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych [zwane w niniejszej informacji Rozporządzeniem]

2 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym [art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.]

3 Tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby [art. 9 ust. 1 Rozporządzenia.]

 W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.